Cultivadores

Nº brazos
7 27×27
9 27×27
11 27×27
13 27×27
15 27×27
 
9 32×32
11 32×32
13 32×32
15 32×32
17 32×32
 
9 35×35
11 35×35
13 35×35
15 35×35
17 35×35

 

Chisels campo

Chisel campo con rodillo brazo 40 x 30

Chasis 2 filas 40 x 30

Nº brazos
7
9
11
13

Chasis 3 filas 40x30

Nº brazos
11
13
15

Chisel campo con rodillo brazo 40 x 40

Chasis 2 filas 40 x 40

Nº brazos
7
9
11
13

Chasis 3 filas 40 x 40

Nº brazos
11
13
15

Decompactadores tipo cigüeña

Nº puntas CV
2 50
4 80
6 110

Cultiviñas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº brazos
 5
 7
 9

 

Desbrozadoras

Desbrozadora tipo agrícola

 Tipo agrícola
 1,30 m
 1,50 m
1,80 m

 Desbrozadora tipo forestal

Tipo forestal
1,50 m
1,80 m
2,00 m

Subsoladores

Subsolador viña

Subsolador 30mm

Nº dientes
1
3
5
 
con rodillo
3
5

Subsolador campo

Subsolador 40mm

Nº dientes
1
3
5
7
 
con rodillo
3
5
7

 

Recogedoras

Recogedora de cepas

Recogedora cepas 
2,50 m trabajo 

Discos viña

Discos 56 cm diámetro

Nº discos
 12
 16
 20